Archive for March 12th, 2011

ทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ

สถานที่สำคัญ

           ยอดเขา  Victoria Peak จุดชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ที่จะมองเห็นแสงสีของตึกต่างๆ ในยามค่ำคืนอย่างสวยงาม

 

         บริเวณชายหาด Repulse  Bay  ที่เป็นสถานในเกาะฮ่องกงที่จะมีคนมานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างมากมาย  รวมทั้งข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

 

         วัดหวังต้าเซียน  หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง  ซึ่งจะขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  โดยจะพบเห็นผู้คนจำนวนมากนำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ

 

        Digital Pavilion  ในประเทศเกาหลี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอานวัตกรรม และความทันสมัยในโลกแห่งอนาคตมารวมไว้ในที่เดียว  ให้ได้เดินชมเพื่อรับความรู้และความบันเทิง   ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดิจิตอลที่ปรบมือแล้วจะเกิดเสียง  บ่อปลาที่สร้างจากจินตนาการ   ทางม้าลายเพื่อฝึกการข้ามถนนของเด็ก  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

         สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  หรือที่ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์ของเกาหลี  เป็นสวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี    ตั้งอยู่ในหุบเขา  ซึ่งสามารถสนุกกับเครื่องเล่นที่หลากหลาย  และพบกับสัตว์ที่น่ารัก เช่น  หมีขาว  ไลเกอร์   หมีแสดงความเคารพ เป็นต้น

 

          วัดพุลกุกซา  ที่ตั้งอยู่บนเขาโทฮันซานของเกาหลี  ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน  ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลป์ในอาณาจักรชิลล่า  และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี   ภายในวัดจะพบเห็นสะพานหินที่สร้างตรงไปยังโบสถ์กลางเจดีย์ชั้นยอดสองลักษณะ   และมีพระพุทธรูปแกะสลักปางต่างๆ

ข้อมูลและภาพโดย : นางสาวกัญญาณัฐ   ก๋ากาศ  นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ  รหัส 5314651289

 

ดูงานในสถานศึกษาต่างประเทศ

สถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน

              Centre for the advancement of information technology in education เป็นสถานศึกษาที่โด่งดังในด้าน Game  Education  ของฮ่องกงซึ่งได้นำรูปแบบของเกมมาใช้ในระบบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

           HYCU  Hanyang  Cyber  University  มหาวิทยาลัยด้าน Cyber  ของเกาหลีที่นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสร้างความสะดวกสบายในการเรียนการสอน  การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์  ผู้เรียน และผู้ปกครอง

 

             Haegang  High School   สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเมืองพูซานของเกาหลีที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอน  ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดการระบบการเรียนการสอนให้มีความสะดวกสบาย  รวดเร็ว  และทันสมัย    เช่น การเช็ครายการอาหารโดยใช้บัตรคีย์การ์ดนักเรียน  การใช้บัตรนักเรียนยืมหนังสือหรือเข้าใช้อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ

ข้อมูลและภาพโดย : นางสาวกัญญาณัฐ   ก๋ากาศ  นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ  รหัส 5314651289

 

ดูงานวิชาการภาคตะวันออก

สถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน

 

            การดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  ส่วนแรกจะเป็นส่วนของสำนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะกล่าวถึงโครงสร้างองค์กร  โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และผลงานของสำนักคอมพิวเตอร์    ส่วนที่สองจะเป็นส่วนของห้องสมุด  ซึ่งจะกล่าวถึงบริการห้องสมุดในรูปแบบที่หลากหลาย  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการสืบค้นและใช้งานในห้องสมุดอย่างหลากหลาย

 

            การดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้คือ  1. สำนักวิทยบริการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิชา โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา  สารสนเทศ และห้องสมุด   2. งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายห้องสมุด ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่คอยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในห้องสมุด   3. งานบริการสื่อโสตทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย ของฝ่ายห้องสมุด  ซึ่งจะเป็นการให้บริการทางด้านการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย  และบริการห้องปฏิบัติการทางภาษา   4. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ  การควบคุม  การพัฒนา  ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  ระบบสื่อการศึกษาทางไกล  ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต  ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรีราชา   5. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งจะมีภาระหน้าที่ทางด้านงานผลิตและพัฒนาสื่อ และงานบริการโสตทัศนูปกรณ์  และ 6. ฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสื่อสาร  เครื่องกล  ไฟฟ้า  ลิฟท์โดยสาร  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

           การดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ได้ศึกษาดูงานในสองส่วน คือส่วนของด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะเป็นงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย   และส่วนของประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับงานเพื่อชุมชนในด้านการสร้างเสื่อทอมือลวดลายสวยงามต่างๆ จนเป็นผลิตภัณฑ์อันมีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

 

การบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเสื่อ

 

ลวดลายของเสื่อแบบต่างๆ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อ

 

           การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษา  สาธิต และการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล โดยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงานเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมธรรมชาติและป่าชายเลนตลอดอ่าวคุ้งกระเบน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 

การใช้บริการงานสืบค้นข้อมูลและอินเทอร์เนตในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา

มุมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

   การใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้การสั่งถ่ายจากคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    

การฝึกประสบการณ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 

             ในการฝึกประสบการณ์การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่โรงเรียนวัดเนินสูง  จังหวัดจันทบุรี  ทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดเนินสูง   พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์เพื่อทำสื่อสร้างสรรค์ และการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย Lecture Maker  ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเนินสูง     นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูงได้เรียนรู้และสนุกสนาน

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดเนินสูง

 

นักเรียนร่วมทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ และสนุกสนาน

ข้อมูลและภาพโดย : นางสาวกัญญาณัฐ   ก๋ากาศ  นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ  รหัส 5314651289

 

ดูงานภาคตะวันออก

สถานที่สำคัญ

 

                ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี หน้าค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นค่ายทหารกองพันทหารราบที่ 3   ศาลหลักเมืองจันทบุรีเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจันทบุรีที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม  มีผู้คนมากราบไหว้ ขอพรอย่างไม่ขาดสาย    

 

                ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว  เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนมากราบไหว้ ขอพรอย่างไม่ขาดสายเช่นกัน  ซึ่งจะมีจุดให้นมัสการกราบไหว้สองจุด คือ ด้านล่าง และด้านบนที่ต้องขึ้นบันไดไปนมัสการ ทำให้สามารถมองเห็นวิวโดยรอบ 

 

            ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว   ตั้งอยู่ทางตะวันออกของบ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา    เป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมรแปลว่า “แหล่งของต้นกก” มีอาณาบริเวณกว้างขวาง   โบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลังมีกำแพงศิลา 2 ชั้น คูน้ำล้อมรอบชั้นใน    ปราสาทสด๊กก๊อกธม สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู

 

              วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือวัดหลวงพ่อโสธร  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง  ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า “วัดหงษ์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ   ทุกวันจะมีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำนวนมาก     ส่วนกลางของพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร จะประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ   เสา   ผนัง  และเพดาน โดยจะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดนแห่งทิพย์เป็น เรื่องราวของสีทันดร   มหาสมุทร  จตุโลกบาล  สวรรค์ดาวดึง  พรหมโลก  ดวงดาว  และจักรวาล  จึงเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามที่สุด

 

                วังสวนบ้านแก้ว เป็นพระราชฐานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗   วังสวนบ้านแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีลำคลองบ้านแก้วไหลพาดผ่าน  มีทิวทัศน์ พรรณไม้  สนามกอล์ฟที่สวยงาม  วังสวนบ้านแก้วประกอบด้วยพระตำหนัก  ตำหนัก  สวนส่วนพระองค์  สระว่ายน้ำ  พระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา)   พระตำหนักดอนแค (พระตำหนักแดง)  เรือนเทา  เรือนเขียว  เรือนแดง  และสวนส่วนพระองค์     ปัจจุบันพระตำหนักองค์ต่างๆในวังสวนบ้านแก้วตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  

 

บรรยากาศสถานศึกษาในท่ามกลางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

 

สนามกอล์ฟที่สวยงามในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

ทิวทัศน์ที่สวยงามยามเมื่อมาดูตรงระเบียงห้องบรรทมของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

 

เส้นทางการเรียนรู้อ่าวคุ้งกระเบน

 

น้ำและป่าชายเลน ณ อ่าวคุ้งกระเบน

 

ฝูงปลามากมายแหวกว่ายเวียนวนที่น้ำตกพริ้ว

 

นั่งให้ถั่วฝักยาวกับฝูงปลากันอย่างชิวชิว ที่น้ำตกพริ้ว

วิถีชีวิตของผู้คน

 

สภาพเมืองที่อาศัยอยู่ริมน้ำของคนแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   ดูเรียบง่าย สบายๆ

วิถีชีวิตคนเมืองจันทบุรีกับแม่น้ำดูจะห่างกันไม่ได้ จนเป็นภาพที่มองเห็นได้ทั่วไป

นำเสนอโดย :  นางสาวกัญญาณัฐ   ก๋ากาศ  นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ  รหัส 5314651289